Other Tour >> มหัศจรรย์ เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์ เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ พ.ค. - ก.ย. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 12,900
Hilight Tour

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
บินตรวเข้าญาตราง บินออกโฮจิมินห์ ไม่เหนื่อย
เมืองสุดโรแมนติก "ดาลัด" ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

มหัศจรรย์ เวียดนาม 3 วัน 2 คืน 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท 
เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 62

❌ ราคานี้ไม่รวม ❌
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน