Chaina Tour >> ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 29,900 บาท
Hilight Tour

เมืองโบราณต้าหลี่  ( ผ่านชมเจดีย์สามองค์ (ไม่เข้า ) เมืองลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหมง – อุทยานน้ำหยก -เมืองโบราณกวนตู้ – อิสระช้อปปิ้ง