Other Tour >> Tasman Glacier Tour

โปรแกรมทัวร์ Tasman Glacier Tour
ระยะเวลา 7 วัน
กำหนดการ 10 – 16 เมษายน 2560
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 101,900 บาท
Hilight Tour

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป -  ล่องเรือชมกลาเซียร์  - ควีนส์ทาวน์
วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้